قیمت نام محصول کد کالا
500 تومان زینر v2.4 0.5w 51
135 تومان BZV55-C30 دیود زینر 30V 399
2,100 تومان کریستال 12.288MHZ SMD 401
210,000 تومان PEF 22554 E V2.1 66
2,100 تومان کریستال کوتاه 12.288MHZ 400
50,000 تومان AT91S0100 62
14,000 تومان AT24C16BN-SH-T 73
60,000 تومان NE3210S01-T1B 1
9,500 تومان 74VHC161284M 65
73,500 تومان EPM7128SLC84-15 69
115 تومان BZV55-C6V8 دیود زینر 6.8V 389
2,160 تومان کریستال 7.3728Mhz SMD 405
115 تومان BZV55-C22 دیود زینر 22V 398
ناموجود 3,000 تومان MMK5474K63J02L4BULK 316
2,610 تومان OSCILLATOR 10Mhz اسیلاتور 424
بزودی 16,000 تومان ATMEGA8L-8AU 102
80,000 تومان UR5HC703-IR20
25,500 تومان AT29C020-70PC 45
105 تومان BZV55-C3V3 دیود زینر 3.3V 386
9,000 تومان BRPY1211F-TR 59
35,500 تومان M430F149 64
880 تومان AMS1117 3.3V 74
175,000 تومان A3P125-VQ100T 72
110 تومان BZV55-C24 دیود زینر 24V 397
130,000 تومان EP1K50TC144-3 100
4,500 تومان KF332K 88
1,620 تومان کریستال کوتاه 12Mhz 406
24,000 تومان HY62256ALLP-70 46
400,000 تومان UTV020 3
5,500 تومان 74HC154AP 78
6,000 تومان PIC16F616-I/P 314
6,300 تومان PIC12F675 97
1,100 تومان 1206F105Z500CT 160
بزودی 270 تومان BCX53-16 201
65,000 تومان NE3210S01-A 2
95,000 تومان ATMEGA1280-16AU 139
7,000 تومان MIC708R 38
110 تومان BZV55-C9V1 دیود زینر 9.1V 395
65,000 تومان PCM0802B-P-YBS-02 90
470,000 تومان UTV040 4
990 تومان کریستال 12Mhz SMD 408
1,280 تومان کریستال 8Mhz SMD 411
110 تومان BZV55-C27 دیود زینر 27V 394
ناموجود 790 تومان TPS2062 9
105 تومان BZV55-C10 دیود زینر 10V 390
67,000 تومان 60-50TPC 71
9,500 تومان LE75181ABSC 268
1,460 تومان کریستال 10Mhz SMD 414
بزودی 18,200 تومان AT45DB011D-SH-B 221
ناموجود 5,700 تومان LM4040 10
3,850 تومان SRD-12VDC-SL-C 94
110 تومان BZV55-C18 دیود زینر 18V 393
10,500 تومان HMC189AMS8E 55
بزودی 7,800 تومان ATTINY261A-XU 326
بزودی 9,000 تومان LTC3531EDD#PBF 213
بزودی 25,000 تومان ATMEGA324P 61
8 تومان Resistor 2.2m 0402 5% 612
بزودی 15,000 تومان SST25VF064C-80-4I-S3AE 279
بزودی 23,000 تومان AD5232BRUZ10 216
15,000 تومان ICPAL20R4 54
215 تومان BZV55-C4V7 دیود زینر 4.7V 387
38,500 تومان EPC1PC8 101
2,610 تومان OSCILLATOR 50Mhz اسیلاتور 417
1,700 تومان کریستال بلند 12Mhz 407
بزودی 7,000 تومان M27C256B-70C1 269
35,000 تومان Smd Prototype Board 328
750 تومان CD4069UBE 77
1,900 تومان کریستال بلند 7.3728Mhz 404
10,000 تومان FT232RL 70
ناموجود 1,300 تومان TLP521-2 39
110 تومان BZV55-C12 دیود زینر 12V 391
4,550 تومان OSCILLATOR 100Mhz اسیلاتور 422
1,000 تومان 74LCX07M 144
7,000 تومان TLP521-4 40
2,610 تومان OSCILLATOR 8Mhz اسیلاتور 423
بزودی 3,500 تومان OP266W 202
5,000 تومان PAL20L10ANC 83
بزودی 16,000 تومان SC16IS752IPW,112 212
24,000 تومان T1142NL 60
بزودی 17,000 تومان LPC1225FBD64/321,1 223
بزودی 18,000 تومان ADG836YRMZ 261
135 تومان BZV55-C15 دیود زینر 15V 392
110 تومان BZV55-C33 دیود زینر 33V 396
1,500 تومان RKF 22UF-400V 92
1,650 تومان 4n26 47
3,550 تومان OSCILLATOR 18.432 Mhz اسیلاتور 415
600 تومان BZX84C10 194
2,000 تومان M-986-2R2P 75
5,550 تومان 74HC393D 57
بزودی 28,800 تومان STM32F100C8T6B 226
40 تومان Resistor 4.7k 0805 1% 118
بزودی 9,500 تومان MAX6045BEUR 197
10,000 تومان PAL16R6 76
4,000 تومان OSCILLATOR 32.768Mhz اسیلاتور 419
3,900 تومان AMC76381.3.3VPKFT 44
2,610 تومان OSCILLATOR 20Mhz اسیلاتور 416
20,000 تومان ADG734BRUZ 227
30 تومان Resistor 22ohm 0805 1% 129
1,150 تومان LM317S 95
30,000 تومان DS18B20 327
125,000 تومان MUSYBOX MODEL 160208 1069
5,000 تومان TIBPAL16L8 6
60 تومان 2n7002 270
بزودی 7,500 تومان REF3025AIDBZT 246
2,500 تومان BU810 85
1,050 تومان PMLL4148L 111
بزودی 700 تومان 0ZCA0010FF2E 167
87,000 تومان MM5483V 12
16,000 تومان A4950ELJTR-T 329
15,000 تومان TS472IQT 56
32,000 تومان NKE1209SC 180
2,600 تومان T80-T 41
33,000 تومان 59045-010 242
ناموجود 30,000 تومان MSP430F149IPMR 282
14,000 تومان LTC4089 52
بزودی 3,500 تومان MIC708S 141
بزودی 2,800 تومان 74HC259PW,118 179
700 تومان LM1458N 80
5,500 تومان RKF 33UF-400V 91
550 تومان Resistor 4.7k 0603 1% 107
6,000 تومان TLP222AF 260
بزودی 80,800 تومان AD9511BCPZ 225
5,500 تومان ST232BN 49
بزودی 330 تومان LM1117S , 1.8V 214
1,050 تومان MMBT2222 42
بزودی 25,000 تومان LPC1754FBD80,551 203
6,400 تومان MAX1683EUK+T 240
بزودی 7,000 تومان SST25VF032B-80-4i-S2AF 239
بزودی 18,000 تومان LTC3127EMSE#PBF 224
ناموجود 5,500 تومان CRY- OCS 24.000mhz 98
1,600 تومان کریستال بلند 8Mhz 410
1,720 تومان کریستال کوتاه 8Mhz 409
2,000 تومان M-986-2A1P 84
70 تومان 0805YC105KAT2A 103
بزودی 7,800 تومان TPS2062DR 232
42,000 تومان MS1502 89
بزودی 1,155 تومان B360A-13-F 159
بزودی 4,550 تومان PS2801-1 237
3,600 تومان OSCILLATOR 14.7456Mhz اسیلاتور 418
2,420 تومان کریستال بلند 12.288MHZ 402
2,300 تومان 25LC160C-I/SN 262
5,500 تومان RKF 15UF-400V 93
ناموجود 70 تومان MMBT2222LT1G 124
بزودی 250 تومان CB05YTYN102 104
600 تومان 04023D104KAT2A 150
بزودی 37,250 تومان IRFB4310 86
2,000 تومان PAL20R6 82
23,000 تومان AD8220ARMZ 251
بزودی 2,500 تومان MCP73811T-420I 198
13,000 تومان W52NK25Z 68
400 تومان 4N37 53
700 تومان SN74LS02N 79
بزودی 5,500 تومان LM3420AM5-8.4 196
بزودی 5,000 تومان REF3040AIDBZT 145
ناموجود 3,000 تومان ECS-73-20-4XDN 281
3,000 تومان OSCILLATOR 40Mhz اسیلاتور 420
138,000 تومان TLC2543IN 7
5,550 تومان OSCILLATOR 80Mhz اسیلاتور 421
500 تومان 74HC390 320
200 تومان BZV55-C5V1 دیود زینر 5.1V 388
بزودی 1,000 تومان 2n2007 255
20,000 تومان MR-2-6 96
550 تومان 74HC139D 317
1,100 تومان 1000UF 16V 138
5,000 تومان ABM3-11.2896MHZ 158
بزودی 17,500 تومان MIC4576WU-TR 205
ناموجود 13,000 تومان BTS132 299
بزودی 77,000 تومان CCLD-033-50-100.000 244
35 تومان 2SC2351 63
ناموجود 11,000 تومان OPA333AIDBVT 283
1,830 تومان کریستال کوتاه 10Mhz 412
بزودی 30,000 تومان NKE0303SC 209
ناموجود 2,600 تومان B1250T 193
65 تومان C0805C106K9PACTU 257
530 تومان TLP521-1 274
ناموجود 1,300 تومان PAL16R4 81
37 تومان 08051C104KAT2A 128
37 تومان 0402ZD105KAT2A 266
29,000 تومان NKE0505SC 220
ناموجود 1,500 تومان MBR0520LT1G 293
600 تومان 08053D475KAT2A 200
6,900 تومان MAX232 143
3,000 تومان S8261 67
ناموجود 11,500 تومان IRFI720G 297
ناموجود 1,700 تومان CPDU5V0U-HF 248
بزودی 35,000 تومان W5200 178
بزودی 6,800 تومان MAX1682EUK+T 241
ناموجود 1,700 تومان S2B-E3/52T 127
600 تومان 04025A180JAT2A 152
2,520 تومان کریستال کوتاه 7.3728Mhz 403
ناموجود 1,200 تومان DTC123YKAT146 109
1,000 تومان FTD2017 11
600 تومان CL21B104KBAC 133
1,300 تومان C4532X7R1H475M/2.00 161
600 تومان C1608NP0101JGT 113
600 تومان 1206YC106KAT2A 169
ناموجود 700 تومان TP0101K-T1-E3 285
بزودی 2,300 تومان SN74AC00DR 195
بزودی 7,600 تومان LTC4411ES5#TRMPBF 231
350 تومان 74HC138D 319

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.