ترانزیستور یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی می‌باشد. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P می‌باشد. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک و مخابرات

NE3210S01-T1B

 • 60,000 تومان
60,000 تومان

به سبد خرید من

NE3210S01-A

 • 65,000 تومان
65,000 تومان

به سبد خرید من

UTV020

 • 400,000 تومان
400,000 تومان

به سبد خرید من

UTV040

 • 470,000 تومان
470,000 تومان

به سبد خرید من

FTD2017

 • 1,000 تومان
1,000 تومان

به سبد خرید من

TLP521-2

 • 1,300 تومان
ناموجود

TLP521-4

 • 7,000 تومان
7,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT2222

 • 1,050 تومان
1,050 تومان

به سبد خرید من

4n26

 • 1,650 تومان
1,650 تومان

به سبد خرید من

4N37

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

2SC2351

 • 1,000 تومان
1,000 تومان

به سبد خرید من

W52NK25Z

 • 13,000 تومان
13,000 تومان

به سبد خرید من

BU810

 • 2,500 تومان
2,500 تومان

به سبد خرید من

IRFB4310

 • 37,250 تومان
بزودی

MS1502

 • 42,000 تومان
42,000 تومان

به سبد خرید من

DTC123YKAT146

 • 1,200 تومان
ناموجود

MMBT2222LT1G

 • 180 تومان
ناموجود

TLP202A

 • 7,200 تومان
7,200 تومان

به سبد خرید من

BCX53-16

 • 270 تومان
بزودی

PS2801-1

 • 9,550 تومان
بزودی

SI5935CDC-T1-GE3

 • 22,500 تومان
بزودی

2n2007

 • 2,000 تومان
بزودی

TLP222AF

 • 9,000 تومان
9,000 تومان

به سبد خرید من

2n7002

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

TLP521-1

 • 1,530 تومان
1,530 تومان

به سبد خرید من

TP0101K-T1-E3

 • 1,700 تومان
ناموجود

IRFI720G

 • 11,500 تومان
ناموجود

BTS132

 • 13,000 تومان
ناموجود

IRF540

 • 1,000 تومان
ناموجود

ULN2003ADR

 • 4,000 تومان
4,000 تومان

به سبد خرید من

ULN2003APG

 • 5,650 تومان
5,650 تومان

به سبد خرید من

ULN2803APG

 • 5,200 تومان
5,200 تومان

به سبد خرید من

ULN2803AFWG

 • 7,700 تومان
7,700 تومان

به سبد خرید من

BC847BS

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

BC847B

 • 400 تومان
ناموجود

BC817

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

BC817-16

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

BC817-25

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

BC817-40

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

BC807-40

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

2N2222A

 • 850 تومان
850 تومان

به سبد خرید من

JAN2N2222A

 • 4,500 تومان
4,500 تومان

به سبد خرید من

2N3904

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

2N3906

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

MMBT3906

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

MMBT3904

 • 400 تومان
400 تومان

به سبد خرید من

2SC4226

 • 2,650 تومان
2,650 تومان

به سبد خرید من

2SC3357

 • 1,200 تومان
ناموجود

2SC945

 • 1,200 تومان
1,200 تومان

به سبد خرید من

2SC945

 • 210 تومان
210 تومان

به سبد خرید من

BCX53

 • 500 تومان
ناموجود

BC857C

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

BC857B

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

BCP53

 • 1,500 تومان
1,500 تومان

به سبد خرید من

BCP56

 • 2,450 تومان
2,450 تومان

به سبد خرید من

2N2907A

 • 1,900 تومان
1,900 تومان

به سبد خرید من

2N2907AG

 • 1,350 تومان
1,350 تومان

به سبد خرید من

MMBT2907

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

MMBTA14

 • 1,400 تومان
بزودی

MMBTA14LT1

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

2N5551

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

MMBT5551

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

2N5401

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

MMBT5401

 • 1,400 تومان
1,400 تومان

به سبد خرید من

NDS8958

 • 21,150 تومان
21,150 تومان

به سبد خرید من

IR2113PBF

 • 16,000 تومان
بزودی

IR2113STRPBF

 • 43,900 تومان
43,900 تومان

به سبد خرید من

FQA24N50

 • 35,000 تومان
35,000 تومان

به سبد خرید من

IRF634

 • 6,000 تومان
بزودی

CPC5602C

 • 6,900 تومان
6,900 تومان

به سبد خرید من

IRFU120

 • 5,000 تومان
بزودی

FGH60N100

 • 24,000 تومان
ناموجود

BS170

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

FSFR2100

 • 42,000 تومان
بزودی

BC559

 • 1,000 تومان
1,000 تومان

به سبد خرید من

EL817

 • 2,000 تومان
2,000 تومان

به سبد خرید من

RFP2N10L

 • 6,500 تومان
بزودی

BRT23H

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.