مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژعبوری از دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود . شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

100K-1W

 • 540 تومان
540 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0603 1%

 • 550 تومان
550 تومان

به سبد خرید من

RS-05K6801FT

 • 8 تومان
ناموجود

Resistor 4.7k 0805 1%

 • 40 تومان
40 تومان

به سبد خرید من

CR-03JL7---27R

 • 8 تومان
ناموجود

RS-05K4701FT

 • 100 تومان
ناموجود

Resistor 22ohm 0805 1%

 • 30 تومان
30 تومان

به سبد خرید من

CR0805 200 43K

 • 700 تومان
700 تومان

به سبد خرید من

WSL1206R0600FEA

 • 4,300 تومان
بزودی

ERJ-3EKF4023V

 • 500 تومان
بزودی

ERJ-3EKF4123V

 • 800 تومان
800 تومان

به سبد خرید من

ERJ-3EKF3091V

 • 1,500 تومان
1,500 تومان

به سبد خرید من

ERA-6ARW273V

 • 3,000 تومان
ناموجود

3386P-1-104

 • 9,000 تومان
ناموجود

SFR16S0002372FR500

 • 300 تومان
ناموجود

Resistor 1k 0402 1%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0402 5%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0603 1%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0603 5%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0805 1%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0805 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 1206 1%

 • 21 تومان
21 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 1206 5%

 • 21 تومان
21 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k mini melf 2512 1%

 • 21 تومان
21 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0201 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 1%

 • 16 تومان
16 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1206 1%

 • 21 تومان
21 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1206 5%

 • 19 تومان
19 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 2512 5%

 • 21 تومان
21 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 0.1%

 • 370 تومان
370 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1210 1%

 • 31 تومان
31 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1210 5%

 • 26 تومان
26 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0201 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0603 5%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0805 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1206 5%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2512 1%

 • 100 تومان
100 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2512 5%

 • 100 تومان
100 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1218 1%

 • 30 تومان
30 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2010 5%

 • 50 تومان
50 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1210 5%

 • 30 تومان
30 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM minimelf 0.1%

 • 26 تومان
26 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0805 5%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 1206 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0805 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 1206 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0603 1%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0805 1%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k minimelf 0.1%

 • 16 تومان
16 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 1210 1%

 • 31 تومان
31 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0201 5%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0805 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1206 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1206 5%

 • 21 تومان
21 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1210 1%

 • 31 تومان
31 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1210 5%

 • 26 تومان
26 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1812 5%

 • 80 تومان
80 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 2010 1%

 • 80 تومان
80 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 2512 5%

 • 90 تومان
90 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0201 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0603 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0603 5%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0805 5%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1206 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1210 1%

 • 28 تومان
28 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 2512 5%

 • 90 تومان
90 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k minimelf 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0201 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 0.1%

 • 58 تومان
58 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 0.5%

 • 58 تومان
58 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 5%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0805 0.1%

 • 80 تومان
80 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1206 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1210 5%

 • 38 تومان
38 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1210 1%

 • 41 تومان
41 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 2512 5%

 • 110 تومان
110 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k minimelf 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0201 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0402 1%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0402 5%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0805 1%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0805 5%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1206 5%

 • 19 تومان
19 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1206 0.1%

 • 190 تومان
190 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1210 1%

 • 28 تومان
28 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 2512 1%

 • 110 تومان
110 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k minimelf 1%

 • 130 تومان
130 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0201 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0603 5%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0805 1%

 • 16 تومان
16 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0805 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 1206 1%

 • 17 تومان
17 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 2010 1%

 • 31 تومان
31 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0402 5%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0603 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0603 5%

 • 13 تومان
13 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0805 1%

 • 16 تومان
16 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0805 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 1206 1%

 • 17 تومان
17 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 1206 5%

 • 15 تومان
15 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 2010 5%

 • 148 تومان
148 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 2512 5%

 • 155 تومان
155 تومان

به سبد خرید من

RG1608N-560-W-T1

 • 2,700 تومان
2,700 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0805 5%

 • 11 تومان
11 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0201 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0402 1%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0402 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 0.1%

 • 56 تومان
56 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 1%

 • 20 تومان
20 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0805 5%

 • 20 تومان
20 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 0.1%

 • 100 تومان
100 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1218 1%

 • 31 تومان
31 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1218 5%

 • 26 تومان
26 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 2512 1%

 • 110 تومان
110 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 2512 5%

 • 90 تومان
90 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k minimelf 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 0.1%

 • 80 تومان
80 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 5%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1206 0.1%

 • 100 تومان
100 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1210 1%

 • 26 تومان
26 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 2010 1%

 • 46 تومان
46 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0402 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0805 5%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 1206 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0201 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0402 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0402 5%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0603 5%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0805 0.1%

 • 80 تومان
ناموجود

Resistor 100k 0805 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 0.1%

 • 450 تومان
450 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 1%

 • 14 تومان
14 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 5%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1210 1%

 • 31 تومان
31 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1210 5%

 • 28 تومان
28 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1218 1%

 • 28 تومان
28 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 2512 1%

 • 110 تومان
110 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 2512 5%

 • 66 تومان
66 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k Minimelf 1%

 • 12 تومان
12 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0201 1%

 • 10 تومان
10 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0402 1%

 • 8 تومان
8 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0603 1%

 • 9 تومان
9 تومان

به سبد خرید من

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید