مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژعبوری از دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود . شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

100K-1W

 • 540 تومان
540 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0603 1%

 • 550 تومان
550 تومان

به سبد خرید من

RS-05K6801FT

 • 200 تومان
ناموجود

Resistor 4.7k 0805 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

CR-03JL7---27R

 • 200 تومان
ناموجود

RS-05K4701FT

 • 200 تومان
ناموجود

Resistor 22ohm 0805 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

CR0805 200 43K

 • 700 تومان
700 تومان

به سبد خرید من

WSL1206R0600FEA

 • 4,300 تومان
بزودی

ERJ-3EKF4023V

 • 500 تومان
بزودی

ERJ-3EKF4123V

 • 800 تومان
800 تومان

به سبد خرید من

ERJ-3EKF3091V

 • 3,500 تومان
3,500 تومان

به سبد خرید من

ERA-6ARW273V

 • 3,000 تومان
ناموجود

3386P-1-104

 • 9,000 تومان
ناموجود

SFR16S0002372FR500

 • 300 تومان
ناموجود

Resistor 1k 0402 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0402 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0603 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0603 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0805 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0805 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 1206 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 1206 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k mini melf 2512 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0402 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0201 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0402 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0603 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0603 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1206 1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1206 5%

 • 150 تومان
150 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 2512 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 0.1%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1210 1%

 • 150 تومان
150 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1210 5%

 • 150 تومان
150 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0201 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0402 5%

 • 200 تومان
200 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2512 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1218 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2010 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1210 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM minimelf 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k minimelf 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0201 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1210 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1812 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 2010 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0201 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k minimelf 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0201 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 0.5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0805 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1210 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k minimelf 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0201 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1206 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 2512 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k minimelf 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0201 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 2010 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 2010 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

RG1608N-560-W-T1

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0201 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1218 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1218 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 2512 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k minimelf 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1206 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 2010 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0805 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0201 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0402 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0603 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0805 0.1%

 • 250 تومان
ناموجود

Resistor 100k 0805 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 0.1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1210 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1210 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1218 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 2512 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 2512 5%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k Minimelf 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0201 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0402 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0603 1%

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست