ديودهاي ساطع‌كننده نور در واقع جزو خانواده‌ ديودها هستند كه ديودها نيز زير گروه نيمه هادي‌ها به شمار مي‌آيند. خاصيتي كهال ای دی ها را از ساير نيمه‌‌هادي‌ها متمايز مي‌كند اين است كه با گذرجريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها ساطع مي‌شود شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

BRPY1211F-TR

 • 9,000 تومان
9,000 تومان

به سبد خرید من

CB05YTYN102

 • 250 تومان
بزودی

OP266W

 • 3,500 تومان
بزودی

LED RED 0805

 • 130 تومان
130 تومان

به سبد خرید من

LED GREEN 0805

 • 140 تومان
140 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 0805

 • 155 تومان
155 تومان

به سبد خرید من

LED YELLOW 0805

 • 155 تومان
155 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 0805

 • 260 تومان
260 تومان

به سبد خرید من

LED RED 1206

 • 155 تومان
155 تومان

به سبد خرید من

LED GREEN 1206

 • 165 تومان
165 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 1206

 • 165 تومان
165 تومان

به سبد خرید من

LED YELLOW 1206

 • 160 تومان
160 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 1206

 • 270 تومان
270 تومان

به سبد خرید من

LED ORANGE 0805

 • 155 تومان
155 تومان

به سبد خرید من

LED ORANGE 1206

 • 55 تومان
55 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 0603

 • 210 تومان
210 تومان

به سبد خرید من

LED GREEN 0603

 • 45 تومان
45 تومان

به سبد خرید من

LED RED 0603

 • 45 تومان
45 تومان

به سبد خرید من

LED PINK 1210

 • 130 تومان
130 تومان

به سبد خرید من

LED RED 1210

 • 60 تومان
60 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 1210

 • 60 تومان
60 تومان

به سبد خرید من

LED PURPLE 1210

 • 70 تومان
ناموجود

LED ORANGE 1210

 • 115 تومان
115 تومان

به سبد خرید من

LED YELLOW 1210

 • 90 تومان
90 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 5050

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

LED RED 5050

 • 250 تومان
250 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 5050

 • 320 تومان
بزودی

LED GREEN 5050

 • 320 تومان
بزودی

LED YELLOW 0603

 • 110 تومان
110 تومان

به سبد خرید من

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند