صفحه مورد نظر شما پیدا نشد.

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است