راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم