حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

59170-1S-00-D

 • 50,000 تومان
بزودی

59045-010

 • 43,000 تومان
43,000 تومان

به سبد خرید من

DS18B20

 • 30,000 تومان
30,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-135 Module

 • 30,000 تومان
30,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-135

 • 30,000 تومان
بزودی

MQ-2

 • 30,000 تومان
بزودی

MQ-3

 • 30,000 تومان
بزودی

MQ-4

 • 30,000 تومان
ناموجود

MQ-5

 • 30,000 تومان
بزودی

MQ-6

 • 30,000 تومان
ناموجود

MQ-214

 • 30,000 تومان
ناموجود

MQ-8

 • 34,000 تومان
34,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-9

 • 27,500 تومان
27,500 تومان

به سبد خرید من

FSR402

 • 107,000 تومان
107,000 تومان

به سبد خرید من

MPU-6050

 • 25,500 تومان
بزودی

نوروز باستانی ، بر همه برگزار کنندگان این جشن ایرانی شادباش باد .