حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

59170-1S-00-D

 • 30,000 تومان
بزودی

59045-010

 • 33,000 تومان
33,000 تومان

به سبد خرید من

DS18B20

 • 30,000 تومان
30,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-135 Module

 • 20,000 تومان
20,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-135

 • 16,500 تومان
بزودی

MQ-2

 • 4,000 تومان
بزودی

MQ-3

 • 15,000 تومان
بزودی

MQ-4

 • 14,000 تومان
ناموجود

MQ-5

 • 14,000 تومان
بزودی

MQ-6

 • 14,000 تومان
ناموجود

MQ-214

 • 18,500 تومان
ناموجود

MQ-8

 • 24,000 تومان
24,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-9

 • 17,500 تومان
17,500 تومان

به سبد خرید من

FSR402

 • 87,000 تومان
87,000 تومان

به سبد خرید من

MPU-6050

 • 15,500 تومان
بزودی

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.