موردی برای نمایش وجود ندارد

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست