موردی برای نمایش وجود ندارد

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است